Hyr utrustning av oss

Under menyn Hyresutbud kan du scrolla till den utrustning du behöver.

När du hittat det du söker så kontakta oss via mail eller mobil för rådgivning, priser och bokning. Vi har förmånliga priser och ger goda rabatter om det gäller längre bokningar.

Våra hyresvillkor finns nedan och ett hyresavtal upprättas då vi kommit överens om en bokning.

Vi kommer överens om hämtning och lämning. Vi har lager främst i Furulund och det går väldigt bra att hämta och lämna där.


Våra hyresvillkor


Ägare
Utrustningen är Öresound´s egendom under hela hyresperioden.
Hyrestagaren får därför inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut, överlåta eller ta med utrustningen utomlands. Överträdelse polisanmäls omgående.

Hyra

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Öresound till och med den tid utrustningen återlämnas. Alla priser på hemsidan avser hyror där hyrestagaren hämtar utrustningen själv. Hyran skall erläggas kontant eller via Swish-betalning vid avhämtning om inte särskild överenskommelse träffas. För dig som hyr för första gången tas en depositionsavgift ut vid avhämtning. Beloppet returneras till hyrestagaren vid återlämning.

Uthämtning

Ut- och inlämning sker alltid från samma ställe om inget annat har överenskommits. Öresound förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagaren inte kan visa upp giltig legitimation (endast svenskt körkort eller svenskt ID-kort gäller) i samband med uthämtningen av utrustningen.

Uppkoppling

Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändig kunskap för att utrustningen monteras, installeras och att den sköts på ett korrekt sätt. Öresound ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyrestagaren gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning eller elgenerator samt till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av Öresound. Om osäkerhet råder vid installationen ska hyrestagaren snarast kontakta Öresound för rådgivning.
Vid anslutning till elgenerator åligger det hyrestagaren att kontrollera att strömförsörjningen är tillräcklig samt att generatorn är av typen "inverter", vilket innebär att en sinusvågsväxelriktare levererar elström av kommersiell kvalitet som är nödvändig för Öresound´s aktiva högtalare med switchade nätaggregat.

Drift

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen handhas på sådant sätt att skada under drift ej sker.

Skada

Hyrestagaren är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, vilket inkluderar alla delar i utrustningen. Hyrestagaren har inte, även om denne är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta någon annan än Öresound utföra reparationer av utrustningen. Det åläggs hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden, till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren skyldig att, utan dröjsmål ersätta Öresound för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela Öresound när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

Stöld

Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för stöld/förlust av hyrd utrustning, oavsett om det beror på vållande eller olyckshändelse. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust av hyrd utrustning är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Öresound. Hyrestagaren kommer att debiteras utrustningens fulla inköpsvärde. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar.

Driftstörning eller Driftavbrott

Öresound ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i avsnittet ”Uppkoppling” ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Öresound. Utrustningen ska då skyndsamt repareras eller ersättas med en annan likvärdig typ och modell som Öresound för tillfället har tillgänglig. Avdrag på hyreskostnad blir endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. Öresound friskriver sig från ansvar för olägenheter, kostnader eller uteblivna intäkter som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Öresound inte råder över.

Avbokning

Eventuell avbeställning skall göras minst 5 dagar innan hyresperiodens början. Om avbokning sker mindre än 5 dagar innan hyresperiodens början debiteras en avbokningsavgift på 50% av hyresbeloppet.

Återlämning

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. All uthyrd utrustning som högtalare, stativ, mixer och kablar skall vara rengjorda från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. I annat fall är kunden skyldig att ersätta Öresound för iordningställande av utrustningen. Ersättningen debiteras med den tid som krävs för iordningställandet av utrustningen. Om utrustning saknas vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren utrustningens fulla värde. Om utrustningen återlämnas senare än den överenskomna hyresperioden, debiteras en förseningsavgift på 500 SEK per dygn.

Avtalsbrott

Vid avtalsbrott av hyrestagaren äger Öresound rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra, utöver eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.